• Vrtić Mala Škola
    Dobro došli u Malu školu
    gde podstičemo lični rast i razvoj dece
    obezbeđujemo boravak dece na svežem vazduhu
    primenjujemo elemente Montesori programa
    vaspitavamo sa velikom posvećenošću i ljubavi

4 uzrasne grupe

Uzrasne grupe

Rad sa decom je podeljen po uzrasnim grupa i to na:

Predškolska ustanova Mala škola

Jaslena grupa od 2 do 3 godine

Jasleni uzrast

U jaslenoj grupi radimo sa decom uzrasta od 2 do 3 godine. U grupu može da se upiše 9 dece.

Prostorija u kojoj borave je po veličini i sadržaju prilagođena deci ovog uzrasta, a nazivamo je DVORIŠTANCE.

Za decu ovog uzrasta, odlazak u vrtić predstavlja prvo duže odvajanje od roditelja zbog čega nam je veoma važno da u vrtiću stvorimo atmosferu u kojoj će se deca osećati sigurno i prijatno. Nakon upisa sprovodi se adaptacija deteta uz prisutnost jednog roditelja kako bi odvajanje i prelazak deteta iz porodičnog okruženja u kolektiv prošlo što lakše.

Negu dece jaslenog uzrasta organizuje medicinska sestra-vaspitač, a vaspitno-obrazovni rad se sprovodi kroz igru, pesmu i funkcionalno učenje uz razvoj kulturno-higijenskih navika. Deca svakodnevno borave u dvorištu čime razvijamo njihove motoričke sposobnosti i ojačavamo zdravlje. Uz veliku posvećenost i ljubav prema radu, postižemo da se deca osećaju prijatno i voljeno.

 

Režim dana za jasleni uzrast

07:30 - 09:00 | Prijem dece i doručak
09:00 - 09:30 | Higijenske navike (stavljanje dece na noše/menjanje pelena)
09:30 - 10:00 | Usmerena aktivnost
10:00 - 10:30 | Boravak u dvorištu
10:30 - 11:00 | Užina
11:00 - 11:15 | Higijenske navike i priprema za spavanje
11:15 - 12:30 | Dnevni odmor
12:30 - 13:00 | Higijenske navike i priprema za ručak
13:00 - 13:30 | Ručak
13:30 - 14:00 | Slobodne aktivnosti
14:00 - 17:00 | Slobodne aktivnosti/Boravak u dvorištu

Predškolska ustanova Mala škola

Mešovita grupa od 3 do 5 godina

Mešovita grupa

Mešovitu grupu pohađaju deca uzrasta od 3 i 4 godine. U grupu može da se upiše 10 dece.

Za svoje aktivnosti ova grupa ima na raspolaganju garderobu, toalet i veliku zajedničku prostoriju koja je opremljena centrima interesovanja: centar knjiga i slikovnica, likovni centar - za crtanje i kreativni rad, istraživački centar, kutak za čitanje i odmaranje.

Ovi prostori omogućavaju deci da kroz igru istražuju, jer je to najbolji način da otkrivaju i upoznaju svet oko sebe, a centri se povremeno menjaju u skladu sa dečijim interesovanjima.

Na ovom uzrastu deca se upoznaju sa Engleskim jezikom kroz aktivnosti koje vodi naš teacher Ivica.

Boravak na vazduhu je svakodnevna aktivnost. Ponosni smo na saradnju sa roditeljima, koji deci adekvatnim oblačenjem omogućavaju da se igraju u dvorištu i kada pada kiša ili sneg.

 

Režim dana za mešovitu grupu

07:30 - 09:00 | Prijem dece i doručak
09:00 - 09:45 | Engleski jezik
09:45 - 10:15 | Projektne aktivnosti
10:15 - 11:00 | Boravak u dvorištu
11:00 - 11:30 | Užina
11:30 - 13:00 | Dnevni odmor
13:30 - 14:00 | Ručak
14:00 - 17:00 | Slobodne aktivnosti/Boravak u dvorištu

Predškolska ustanova Mala škola

Starija grupa od 5 do 6 godina

Starija grupa

Starija grupa obuhvata uzrast dece od 5 do 6 godina. U grupu može da bude upisano 17 dece i ona borave u prostoriji koja je opremljena centrima interesovanja.

U radu sa decom primenjuje se projektno učenje u kome se uloga vaspitača menja od onog koji podučava i posmatra ka učesniku i istraživaču.

Projektno učenje je struktuiran i fleksibilan način učenja. Podržava se pravo deteta da bude aktivni učesnik u sopstvenom obrazovanju, da razvija odgovornost za sopstveno učenje i gradi poverenje u svoju moć da nešto istraži, sazna i uradi.

Dete učenje stavlja u funkciju življenja u "stvarnom svetu", a integrisanjem znanja svet sagledava i razume kao povezanu celinu. Znanja deteta su konceptualna i funkcionalna.

 

Režim dana za stariju grupu

07:30 - 09:00 | Prijem dece i doručak
09:00 - 09:45 | Engleski jezik
09:45 - 10:45 | Projektne aktivnosti
10:45 - 11:30 | Boravak u dvorištu
11:30 - 12:15 | Psihološka radionica
12:15 - 12:30 | Užina
12:30 - 13:30 | Dnevni odmor
13:30 - 14:00 | Ručak
14:00 - 17:00 | Slobodne aktivnosti/Boravak u dvorištu

Predškolska ustanova Mala škola

Pripremna grupa od 6 do 7 godina

Pripremna grupa

Pripremna grupa obuhvata uzrast dece od 6 do 7 godina. U grupu može da bude upisano 17 dece. Za svoje aktivnosti ova grupa ima na raspolaganju toalet i zajedničku prostoriju koja je opremljena centrima interesovanja.

Ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja usmereni na dete: podrška dobrobiti deteta. Šta je za dete dobrobit u realnom programu?

Osećati se: dobro i vitalno; ostvareno, zadovoljno i srećno; sigurno ali ne prezaštićeno i preregulisano; usklađeno sa pravilima, normama i zahtevima okruženja Biti: fizički aktivan/na, spretan/na, okružen/a dovoljno poznatim i istovremeno novim izazovima Moći: da upoznaje svet oko sebe, proširuje svoja iskustva i znanja o svojoj i drugim kulturama, različitim fizičkim i prirodnim pojavama i različitim produktima ljudske kulture; da istražuje celim telom i svim čulima da spoznaje svoje snage i mogućnosti; da ispoljava svoje sposobnosti i da je uspešno u učenju Umeti: da pravi dobar izbor, donosi odluke i preuzima odgovornost; da uspešno komunicira i sarađuje sa drugima, pregovara i da se dogovara i razrešava konflikte Ciljevi podrške dobrobiti: da doprinosi uzajamnoj povezanosti ljudi i prirode i brige za životnu sredinu

 

Režim dana za pripremnu grupu

07:30 - 09:00 | Prijem dece i doručak
09:00 - 09:45 | Engleski jezik
09:45 - 10:45 | Projektne aktivnosti
10:45 - 11:30 | Psihološka radionica
11:30 - 12:15 | Boravak u dvorištu
12:15 - 12:30 | Užina
12:30 - 13:30 | Projektne aktivnosti
13:30 - 14:00 | Ručak
14:00 - 17:00 | Slobodne aktivnosti/Boravak u dvorištu

Predškolska ustanova Mala škola